خدمات شرکت مهندسین مشاور برداشت عبارتند از:

 

نقشه برداری زمینی

( تهیه نقشه های توپوگرافی بزرگ مقیاس بصورت مستقیم زمینی)
(تهیه نقشه در مقیاس های بزرگ(1:200,1:500,1:1000) و خیلی بزرگ (1:20,1:50,1:100) از ساختگاه سدها - سازه های مهم- آثار باستانی و سازه های صنعتی بوسیله دستگاه لیرز اسكنر)

فتوگرامتری

( تهیه نقشه های دقیق و رقومی شهری و منطقه ای با استفاده از عكس هوائی آنالوگ و رقومی)
علم ، هنر و فناوری ای است كه به اندازه گیری و تفسیر از روی عكسی كه از ثبت انرژی الكترومغناطیس به دست آمده می پردازد.

ژئودزی ماهواره ای

( ایجاد شبكه های دقیق با استفاده از ماهواره های تعئین موقعیت GPS )

هیدروگرافی

( تهیه نقشه از كف دریاها ، دریاچه ها ـ مخازن سدها و رودخانه ها)

سیستم اطلاعات مكانی (GIS)

( بررسی، امكان سنجی و ایجاد سیستم های GIS با كاربردمدیریتی ، مدیریت بحران ، بازاریابی و........)

دوركاوی

( بررسی و تفسیر تصاویر ماهواره ای و تهیه اورتوفتو با مقیاس مناسب برای‌مطالعات مهندسی)

~-ADMIN_MENU-; ~-ADMIN-;