ردیف

نام استان

عنوان پروژه

نام كارفرما

سال انجام

1 آذربایجان شرقی كاداستـــر سبـــلان آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و اردبیل 1379
2 فارس توپوگرافی بندامیر آب منطقه‌ای فارس 1379
3 لرستان سـد تنـگ معشــوره آب نیـــــــــــــرو 1379
4 لرستان سـد كـوران بـوزان آب نیـــــــــــــرو 1380
5 مازندران شهــــــر بهشـهــــــر مسكن و شهرسازی مازندران 1380
6 آذربایجان شرقی كاداستر سد یامچی بخش4  آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و اردبیل 1380
7 فارس توپوگرافی بند فیض‌آباد آب منطقه‌ای فــارس 1380
8 كردستان شهــرهـای كـردستــان مسكن و شهرسازی كردستان 1380
9 بوشهر شهــركهای مسكونـــی كــاركنــان پـــــارس طرحهای غیــرصنعتــی نفت و گاز پارس 1380
10 تهران صنعت مــوتــور صنایع هواپیمـایــی 1380
11 بوشهر شهــرك پتروشیمـــی مبیــــن - جــــــــم شركت اتـك 1380
12 بوشهر هیـدروگرافــی عسلویه شركت تأسیسات دریایــی 1380
13 فارس كاداستــر بنــد امیــر آب منطقه‌ای فــارس 1380
14 فارس كاداستر بند فیض‌آباد آب منطقه‌ای فــارس 1380
15 تهران پیست دیـــزیـــن شـــركت آرشـــن 1380
16 خراسان شهــــر شیــــروان سازمان نقشه‌ برداری 1381
17 كرمان شهـــــر بابك ، شهـــر زرند كـرمـان سازمان نقشه‌ برداری 1381
18 مازندران شهـــــــــر آمــل مسكن و شهرسازی مازندران 1381
19 قزوین شهـــر آوج (قزوین) شهـــرداری آوج 1381
20 خوزستان ســــد گتــــونـــد آب نیــرو - طرح گتوند 1381
21 خوزستان كاداستر دریاچه كارون 3 آب نیرو - طرح كارون 3 1381
22 ایلام شبكه‌های آبیاری دهلران وزارت جهاد كشاورزی - اداره كــل توسعــــــه شبكه های آبیاری 1381
23 تهران سرخه حصار تهـران سازمان مشاور فنی و مهندسی تهران 1381
24 مازندران خـــرم آبــــاد تنكابن شهــــرداری خـــرم آبــاد 1381
25 زنجان تهیـــه نقشه شهــرهـا ( استـــرو ) - سلطانیه،ماه نشان سازمان نقشه‌ برداری 1381
26 سمنان تهیـــه نقشه شهــرهـا ( استـــرو ) - سرخه،شهمیرزاد سازمان نقشه‌ برداری 1381
27 لرستان تهیـــه نقشه شهــرهـا ( استـــرو ) - درود سازمان نقشه‌ برداری 1381
28 آذربایجان شرقی توپوگرافی و كاداستر اراضی سد سبــــــــــلان  آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و اردبیل 1381
29 سمنان تهیـــه نقشه شهــرهـا ( تبــــدیـل تـرسیم )- گرمسار، شهمیرزاد،سرخه سازمان نقشه‌ برداری 1381
30 آذربایجان غربی عملیات استرو ارومیه سازمان نقشه‌ برداری شهرداری ارومیه 1381
31 بوشهر،هرمزگان خـــط لــوله آبرســانــی به شهرهای حاشیه خلیج فارس آب و فاضلاب كشـــور 1381
32 بوشهر بنـــدر خــورپیــازی ســازمـان انـرژی اتمــی 1381
33 اصفهان عملیات استرو شهر اصفهان شهرداری اصفهان 1381
34 لرستان انتهای كوران‌ بوزان آب نیـــــــــــــرو 1381
35 لرستان مسیر راه ســد بختیــاری آب نیـــــــــــــرو 1381
36 آذربایجان شرقی توپوگرافی و كاداستر گیــــــوی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و اردبیل 1382
37 آذربایجان شرقی تهیه نقشه شهر اردبیل سازمان نقشه‌ برداری 1382
38 اصفهان تهیه استرو حومه شهر اصفهان شهرداری اصفهان 1382
39 فارس،بوشهر تهیه نقشه مسیر خط لوله محرم (خیرآباد-بوشهر) آب و فاضلاب كشور 1382
40 آذربایجان شرقی نقشه كاداستر لیلان چای و خراجوچای سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل 1382
41 اردبیل كاداستر پیراقوم و ترپواقلو اداره كل توسعه شبكه‌های آبیاری 1382
42 فارس خدمات اضافی مرودشت سازمان آب منطقه‌ای فارس 1382
43 كردستان تهیه نقشه شهر دیواندره مسكن و شهرسازی كردستان 1382
44 آذربایجان شرقی هیدروگرافی مخزن سد علویان آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و اردبیل 1382
45 تهران پاكدشت سازمان اوقاف پاكدشت 1382
46 تهران كاداستر دریاچه سد نمرود آب منطقه‌ای تهران 1382
47 فارس تهیه نقشه قطب‌آباد و خاوران سازمان همیاری شهرداری‌ها 1382
48 تهران پروژه دیزین شركت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی 1382
49 آذربایجان شرقی مخزن سد سبلان آب منطقه‌ای‌آذربایجان شرقی و اردبیل 1383
50 خوزستان نقشه كاربری اراضی سد كارون 5 آب نیرو 1383
51 آذربایجان شرقی توپوگرافی و كاداستر سد عمارت آب منطقه‌ای‌آذربایجان شرقی و اردبیل 1383
52 تهران تهیه نقشه شریف آباد شهرداری شریف آباد 1383
53 قزوین تهیه نقشه آبیك مسكن و شهرسازی استان قزوین 1383
54 ایلام تهیه نقشه دیجیتال شهر ایلام سازمان شهرداریها 1383
55 سیستان وبلوچستان هیدروگرافی بندر شهید بهشتی چابهار سازمان بنادر و كشتیرانی 1383
56 آذربایجان غربی میكروژئودزی سد ماكو حفاظت منابع آب 1384
57 آذربایجان غربی هیدروگرافی دریاچه سد مهاباد   1383
58 سیستان وبلوچستان هیدروگرافی گسترش بندر شهید بهشتی چابهار   1383
59 لرستان كاربری اراضی مخزن سد تنگ معشوره مقیاس 1:5000 توسعه منابع آب و نیروی ایران 1383
60 بوشهر هیدروگرافی اسكله خارك   1383
61 فلرس الباقی قطب آباد و خاوران سازمان همیاری شهرداری‌ها 1383
62 بوشهر،هرمزگان جابجایی مسیر آبرسانی به شهر‌های حاشیه خلیج فارس شركت مهاب قدس 1383
63 اردبیل تهیه نقشه ‌شهرهای كلور و سرعین سازمان همیاری شهرداری‌ها 1383
64 گلستان تهیه نقشه اراضی شیب‌دار استان گلستان نقشه‌های 1:5000 وزارت جهاد كشاورزی 1383
65 فارس تهیه نقشه مسیر آبرسانی از درودزن به شیراز آب منطقه‌ای فارس 1384
66 كردستان كامیـــاران مسكن و شهر سازی استان كردستان 1384
67 آذربایجان شرقی ٍشند آباد شهرداری ٍشند آباد 1385
68 آذربایجان شرقی خامنه شهرداری خامنه 1385
69 آذربایجان شرقی خسروشهــر شهرداری خسروشهــر 1385
70 كرمانشاه هلشی( كرمانشاه ) شهرداری هلشی 1385
71 كرمانشاه سد گرشا توسعه منابع آب و نیروی ایران 1385
72 لرستان عملیات نقشه‌برداری سد زیبا محمد آب منطقه‌ای لرستان 1385
73 لرستان تهیه نقشه مسیر 1:2000ازعكس1:10000 توسعه منابع آب و نیروی ایران 1385
(تكمیل نقشه مسیر راه بختیاری به طول 10 كیلومتر)
74 اصفهان نقشه توپوگرافی 1:2000 شهری از عكس 1/4000(مباركه اصفهان) شهرداری مباركه 1385
75 آذربایجان شرقی نقشه توپوگرافی از اراضی بالای تراز300 به مقیاس 1:2000 شهری خداآفرین سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل 1386
نقشه كاداستر به مقیاس 1:2000 از كل محدوده خداآفرین
ترازیابی درجه 3 خداآفرین
پیاده نمودن مختصات رئوس كانال خدا آفرین
ساختمان و ایجاد نقاط شبكه مسطحاتی و ارتفاعی (خداآفرین)
تعیین مختصات نقاط بند6باGPS (خداآفرین)
كاداسترسیفون خلف بیگلو(1:500) (خداآفرین)
76 كرمانشاه تهیه نقشه 1:1000 مقاطع عرضی از رودخانه های سیمره وگرشا  شركت توسعه منابع آب ونیروی ایران 1386
درمحل ساختگاه سد گرشا
77 بوشهر تهیه نقشه های 1:2000  از عكسهای 1:5000 (شهر سعد آباد بوشهر) مسكن و شهر سازی استان بوشهر 1386
78 كرمان تهیه نقشه 1:2000از عكس 1:5000 (شهر انار استان كرمان) شهرداری شهر انار استان كرمان 1386
تهیه نقشه 1:10000 از نقشه 1:2000شهر انار كرمان
79 اصفهان نقشه توپوگرافی 1:2000 شهری از عكس 1/4000(مباركه اصفهان) شهرداری مباركه 1386
80 تهران نقشه توپوگرافی ملك سازمان تبلیغات اسلامی تهران-خیابان رشت سازمان تبلیغات اسلامی 1386
81 لرستان گمانه های بختیاری شركت توسعه منابع آب ونیروی ایران 1386
82 كرمانشاه تهیه نقشه 1:2000 توپوگرافی مسیر راه دسترسی سد گرشا مهندسین مشاور ره آور 1387
پیاده نمودن مسیر راه دسترسی سد گرشا
83 تهران علامت گذاری محدوده شهرتهران به تعداد 1000 علامت شركت پردازش وبرنامه ریزی شهری 1387
84 تهران تهیه نقشه 1:500 خیابان قلعه گبری شهر تهران سازمان مشاور فنی ومهندسی تهران 1387
85 قزوین تهیه نقشه 1:2000از عكس 1:5000 شهر كوهین استان قزوین شهرداری كوهین 1387
تهیه نقشه 1:10000 از نقشه 1:2000 شهر كوهین استان قزوین
86 قزوین تهیه نقشه 1:2000از عكس 1:5000 شهررازمیان استان قزوین شهرداری رازمیان 1387
تهیه نقشه 1:10000 از نقشه 1:2000 شهر رازمیان استان قزوین
87 چهارمحال وبختیاری تهیه نقشه 1:2000از عكس 1:5000 شهرناغان استان چهار مهال بختیاری شهرداری ناغان 1387
تهیه نقشه 1:10000 از نقشه 1:2000 شهر ناغان استان چهار مهال بختیاری
88 آذربایجان غربی تهیه نقشه 1:2000 از عكس 1:8000 رقومی شهر مهاباد استان آذربایجان غربی شركت تعاونی بازنشستگان سازمان جغرافیایی 1388
89 كهكیلویه و بویر احمد تهیه نقشه كاداستر1:2000 محدوده مخزن سد چم شیر(شیراز) شركت آب منطقه ای فارس - شركت توسعه آب و نیروی ایران 1388
تهیه نقشه كاداستر1:10000 محدوده مخزن سد چم شیر(شیراز)
90 سمنان پروفیل برداری و تهیه نقشه 1:10000 مسیر دوم خط لوله گاز نائین به میامی مهندسین مشاور پارس 1387
91 زنجان تهیه نقشه 1:2000 از عكس 1:5000 شهرسجاس (زنجان) سازمان مسكن و شهر سازی استان زنجان 1388
شهرسجاس (زنجان)GIS Ready   
تهیه نقشه 1:2000 از عكس 1:5000 شهرگرماب (زنجان)
شهرگرماب (زنجان)GIS Ready   
تهیه نقشه 1:2000 از عكس 1:5000 شهردندی (زنجان)
شهردندی (زنجان)GIS Ready   
تهیه نقشه 1:2000 از عكس 1:5000 شهرآب بر (زنجان)
شهرآب بر(زنجان)GIS Ready   
92 بوشهر تهیه نقشه 1:2000از عكسهای1:5000شهرسعدآبادوحومه سازمان مسكن و شهر سازی استان بوشهر 1388
93 بوشهر تهیه نقشه 1:2000از عكسهای1:5000شهرآب پخش وحومه سازمان مسكن و شهر سازی استان بوشهر 1388
ْGIS Ready شهر آب پخش
94 مازندران تهیه نقشه 1:2000از عكس 1:5000 شهر جویبار شهرداری جویبار 1388
تهیه نقشه 1:10000 از نقشه 1:2000شهر جویبار
ْGIS Ready شهر جویبار
95 بوشهر تهیه نقشه 1:2000 از عكس 1:5000 شهر جم  سازمان مسكن و شهر سازی استان بوشهر 1388
ْGIS Ready شهر جم
تهیه نقشه های ارتوفتو1:10000از عكسهای ماهواره ای شهر جم
تهیه نقشه های ارتوفتو1:5000از عكسهای هوایی شهر جم 
96 بوشهر تهیه نقشه 1:2000 از عكس رقومی شهردیلم استان بوشهر سازمان مسكن و شهر سازی استان بوشهر 1388
تهیه نقشه های ارتوفتو1:10000از عكسهای ماهواره ای PS شهر دیلم 
ْGIS Ready شهر دیلم
97 بوشهر تهیه نقشه 1:2000 از عكس رقومی شهراهرم استان بوشهر سازمان مسكن و شهر سازی استان بوشهر 1388
تهیه نقشه های ارتوفتو1:10000از عكسهای ماهواره ای p5 شهر اهرم 
ْGIS Ready شهر اهرم
98 بوشهر تهیه نقشه های ارتوفتو1:10000از عكسهای ماهواره ای شهر دهقائد  سازمان مسكن و شهر سازی استان بوشهر 1388
99 اصفهان تهیه نقشه بهنگام شهر مباركه از عكسهای هوایی 1:500وبروزرسانی آن شهرداری مباركه 1389
100 سیستان و بلوچستان تهیه نقشه 1:1000 مسیر آبرسانی به شهر سوران سازمان آب منطقه ای سیستان بلوچستان 1389
تهیه نقشه 1:500 مسیر آبرسانی به شهر سوران(در سه مورد)
تهیه نقشه 1:1000 واریانت جدیدمسیر آبرسانی به شهر سوران
101 بوشهر تهیه نقشه 1:2000 از عكس رقومی1:8000(معادل 1:5000آنالوگ)شهر ریز  سازمان مسكن و شهر سازی استان بوشهر 1389
ْGIS Ready شهر ریز
102 بوشهر تهیه نقشه 1:2000 از عكس رقومی1:8000(معادل 1:5000آنالوگ)شهر ریگ  سازمان مسكن و شهر سازی استان بوشهر 1389
ْGIS Ready شهر ریگ
103 بوشهر تهیه نقشه 1:2000 از عكس رقومی1:8000شهر كاكی استان بوشهر سازمان مسكن و شهر سازی استان بوشهر 1389
ْGIS Ready شهر كاكی
104 بوشهر تهیه نقشه 1:2000 از عكس رقومی1:8000(معادل 1:5000آنالوگ)شهر بنك  سازمان مسكن و شهر سازی استان بوشهر 1389
ْGIS Ready شهر بنك
به روز رسانی: 1390/3/6 14:54:2
مسیر: ریشه > فارسی > پروژه ها > لیست کل پروژه ها | چاپ
صفحه های زیر مجموعه:
فایل های ضمیمه:
به اشتراک بگذارید: