ردیف

نام سیستم

تعداد

1 دستگاه‌های تبدیل‌ دیجیتال (سافت كپی و آبگرید شده ) 16  ایستگاه
2 ایستگاه ادیت و ترسیم كامپیوتری 14 ایستگاه
3 سیستمهای تعیین موقعیت G.P.S تك فركانسه و دو فركانسه (9 دستگاه) 2 ست 2 تایی
1 ست 3 تایی
4 سیستم های ‌تـوتال استیشن با دقت های متفاوت 5 دستگاه
5 فاصله‌یاب ‌با برد های متفاوت 2 دستگاه
6 فاصله یاب بسیار  دقیق    DI2002 1 دستگاه
7 تئودلیت بسیار دقیق Wild T3 1 دستگاه
8 تراز یاب دقیق Wild N3 1 دستگاه
9 تئودلیت دقیق Wild T2 4  دستگاه
10 ترازیاب  ساخت Wild , Zeiss 8  دستگاه
11 دستگاه  اكوساندر  دیجیتال NAVISOUND 210 1 دستگاه
12 دستگاه عمق یاب امریكائی Raytheon 1 دستگاه
13 سیستم هدایت  ناوبری  با G.P.S برای عمق یابی 2 سیستم
14 سیستم های بی سیم دستی 20 جفت
15 پلاتر سایز A0 ساخت HP آمریكا 1 دستگاه
16 دیجیتایزر در سایزA0 1 دستگاه
17 انومبیل صحرایی دو دیفرانسیل و تك دیفرانسیل 5 دستگاه
18 وسایل مختلف نقشه برداری ـ  لوازم كمپینگ و غیره به مقدار كافی
~-ADMIN_MENU-; ~-ADMIN-;