شرکت مهندسین مشاور برداشت به عنوان یکی از باسابقه ترین شرکتهای نقشه برداری كشور، همواره ارتقاء مدیریت ، جلب رضایت مشتریان و پیشگیری ازحوادث و اثرات سوء بر افراد،تجهیزات، پرسنل ومحیط زیست را سرلوحة اهداف و فعالیت های خویش قرار داده است و در جهت اهداف کلان فوق با فراتر رفتن از استانداردهای معمول در مسیر رسیدن به استانداردهای بین المللی گام نهاده است.
اینک که‌ درادامه راه مصمم به اجرای همزمان استانداردهای بین المللی مدیریت كیفیت ISO 9001:2008 ، مدیـریت محیـط زیسـت ISO 14001:2004، مدیریت ایمنـی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007
می باشیم رئوس خط مشی سیستم یكپارچه IMS ، را به شرح زیر اعلام می نماید:

  • افزایش رضایت مشتریان وسایر طرفهای ذینفع از طریق ارتقاء كیفیت خدمات، انجام به موقع فعـالیتها و خدمات طبق الزامات قانونی
  • رشد مهارت و صلاحیت و ارتقای دانش کارکنان د ر راستای كیفیت، ایمنی ومحیط زیست
  • حفظ سلامت نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه شرکت.
  • کوشش در جهت پیشگیری،کاهش و یا حذف سوانح و بیماری¬های ناشی از کار.
  • رعایت قوانین و مقررات در زمینه كیفیت ، ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست.
  • کوشش در جهت پیشگیری ،کنترل و کاهش آلاینده¬های زیست محیطی.
  • استفاده بهینه از انرژی و منابع در جهت حفظ منابع وسرمایه های زیست محیطی.
  • بازنگری خط مشی و اهداف جهت حصول اطمینان از اثربخشی سیستم و بهبود مستمر در فرآیندها.

ما برای محافظت از جان انسان ها، محیط زیست و سرمایه¬های مـلی مسئولیتی مشـترک داریم. از کلیة همکاران انتظار می رود شرکت مهندسین مشاوربرداشت را در جهت نیل به این اهداف یاری نمایند.

یـونس قـره بـاغی
مدیر عامل

به روز رسانی: 1390/2/16 20:43:55
مسیر: ریشه > فارسی > درباره ما > خط مشی كیفیت | چاپ
صفحه های زیر مجموعه:
فایل های ضمیمه:
به اشتراک بگذارید: