مـهندسین مـشاور برداشـت در سال 1344 تأسیس گردیده و هم اكنون با نزدیك به نیم قرن تجربه، به عنوان یكی از با سـابقه ترین شـركتهای مهنـدسی ایران ، فعالیت دارد و آماده است با بهره گیری از خدمات حدود 50 نفر پرسنل فنی تمام وقت و با احراز بالاترین سطح رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، در زمینه های تخـصصی نقشه برداری و ژئوماتیك به شرح زیر، همكاری نماید :


ضمناً این مهندسـین مشـاور به عنوان پـیشرو تهیه نقشه دیجیتال در ایران، نقـشه های مورد نیاز را بصورت دیجیتال و با حداكثر دقت تهیه نمـوده وعلاوه بر برگهای نقشه، نتایج كار را به صورت فایـلهای قابل عـمل در محیط Auto CAD یا Micro Station عـرضه می نـماید بطـوریكه ارتفاعات نقشه ها درارتفاع واقعی خود بوده و نقشه ها بصورت سه بعدی قابل بررسی در مراحل طراحی و پروژه گذاری میباشد.

~-ADMIN_MENU-; ~-ADMIN-;